Ethische code Tientjesacademie

1. Ethisch beginsel

De Tientjesacademie biedt trainingen en opleidingen aan in of vanuit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). NLP is gebaseerd op een reeks beginselen oftewel vooronderstellingen die het ethisch kader bepalen waarop de methodische en communicatieprincipes van NLP gebaseerd zijn. De principes van deze Ethische Code komen overeen met een ‘NLP attitude’. De Ethische beginselen zijn weergegeven in deze Ethische Code die expliciet onderschreven wordt door medewerkers, (assistent)trainers, vrijwilligers en coaches van De Tientjesacademie, vanaf nu omschreven als de ‘de deelnemers’ aan de Ethische Code van De Tientjesacademie.

De cursist, collega, cliënt van de deelnemer wordt hier verder omschreven als ‘de ander’.

 

2. Ethische Commissie

De Tientjesacademie heeft een Ethische Commissie die tot doel heeft:

- de programma’s, werkwijze en organisatie van De Tientjesacademie te toetsen aan het ethisch beginsel;

- het opstellen, toetsen en bewaken van de Ethische Code van De Tientjesacademie ten behoeve van ieder die deze Ethische Code heeft onderschreven;

- het opstellen en behandelen van een klachtenprocedure;

- deelnemers uitnodigen de ethische beginselen op te volgen, derden te respecteren en de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te waarborgen.

De Ethische Commissie van De Tientjesacademie bestaat uit drie leden, bestaande uit een (assistent)opleider van De Tientjesacademie, een onafhankelijke jurist en een derde persoon.

De Ethische Commissie bestaat uit:

  • Mr Nicole Estejée

  • Mw Karin de Vries

  • De heer J.S. Udo.

De Ethische Commissie van de Tientjesacademie fungeert tevens als klachtencommissie wanneer er sprake is van een schriftelijk ingediende klacht. De klachtencommissie behandelt de betreffende klacht volgens de klachtenprocedure van De Tientjesacademie. De Ethische Commissie kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen.

 

3. Uitgangspunten Ethische Code

De Ethische Code van De Tientjesacademie is gebaseerd op de volgende 5 uitgangspunten:

  1. Respect voor het wereldmodel van de ander

Een deelnemer aan de Ethische Code van De Tientjesacademie heeft respect voor het wereldmodel van de ander en is daarbij gericht op het faciliteren van de ander. De deelnemer zal mensen niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeur of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd. Een begeleidingsrelatie brengt ongelijkheid in rol tussen coach/(assistent)trainer en cliënt/cursist met zich mee. Daarboven hanteert de deelnemer het beginsel van gelijkwaardigheid in een menselijke relatie en staat open voor feedback van derden.

  1. Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Alle interventies van de deelnemer zijn gericht op het waarborgen van veiligheid van cursisten. Geheel volgens de vooronderstellingen van NLP gelooft de deelnemer in de hulpbronnen van mensen en geeft daarmee vertrouwen aan de ander. Tenslotte onderschrijft de deelnemer de essentie van coaching en training en wijst de ander daarbij op zijn eigen verantwoordelijkheid.  1. Vrijheid & zelfbeschikking

Elke interventie van de deelnemer zal gericht zijn op het in stand houden en vergroten van vrijheid en zelfbeschikking van de ander. Daarmee leidt de deelnemer de ander naar persoonlijke en/of professionele groei. De deelnemer zal zijn kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van het welzijn en ontwikkeling van de ander. Dit betekent dat de deelnemer er op gericht is dat hij de ander geen lichamelijke en/of psychische en/of spirituele schade berokkent. De deelnemer maakt een zorgvuldige inschatting van mogelijke negatieve bijverschijnselen voor de rest van de leefwereld van de ander en stemt de begeleiding daarop af.


  1. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De deelnemer zal op een vertrouwelijke wijze met mensen werken en geen inhoudelijke, gevoelige of privé informatie aan derden geven. Anderzijds wint de deelnemer geen informatie bij derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming van de ander. De deelnemer conformeert zich aan dit principe van geheimhouding.  1. Integriteit en ecologie

De deelnemer zal te allen tijde de ecologie bewaken en elke interventie richten op een proces van groei binnen het kader en doel van het proces. De deelnemer is zich bewust van het kader en doel van het proces en zal vanuit zijn rol binnen dat kader en doel handelen en daarom binnen dat tijdsbestek geen andere relatie met de ander aangaan. De deelnemer kent daarbij zijn grenzen en zal persoonlijke beperkingen in acht nemen. Bij beperkingen (en overtredingen) van emotionele of ethische aard zal de deelnemer deskundige ondersteuning, coaching of supervisie zoeken.

 

4. Overtreden van Ethische Code

In geval van overtreding van de Ethische Code kan de ‘klager’ ertoe overgaan tot het schriftelijk melden van de overtreding en de overtreding van de ‘beklaagde’ onderbouwen. In dat geval zal de Ethische Commissie de klachtenprocedure in werking stellen (zie klachtenprocedure).

5. Beroepsethiek

Beroepskwalificaties en beroepsethiek zijn voor De Tientjesacademie essentiële beginselen in het uitvoeren en verder ontwikkelen van het vakgebied van NLP.

Alle medewerkers, (assistent)trainers, vrijwilligers en coaches van De Tientjesacademie hebben deze Ethische Code ondertekend.

 

Ondertekend door: Datum en Plaats

Aanvullende gegevens