Algemene voorwaarden Opleidingen De Tientjesacademie.

De algemene voorwaarden van De Tientjesacademie zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden betreffende de opleidingen van De Tientjesacademie. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee De Tientjesacademie een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, opleidingen of coaching ongeacht of de opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training. De deelnemer kan ook de opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1. De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door middel van het (elektronische) inschrijfformulier of per mail.

2.2. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming te verlenen.

2.3. Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.5. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.6. De Tientjesacademie hanteert een bedenktijd van 14 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1. Annulering van een opdracht kan te allen tijden. Het dient wel schriftelijk of per mail te geschieden. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

3.2. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd bij aanvang van de betreffende cursus een vervanger te sturen, mits deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

3.3. Annulering is tot 1 maand (30 dagen) vòòr aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 dagen, tot 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.

3.4. Bij tussentijds annuleren (na aanvang van de cursus) is de opdrachtgever de volledige betaling verschuldigd.

3.5. Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.6. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling

4.1. In beginsel dient de opdrachtgever de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanmeldingsvoorwaarden van de betreffende opleiding vermeld staat.

4.3. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Hiervoor worden incasso- en administratiekosten in rekening gebracht, afhankelijk van de totale kosten en het aantal termijnen. De vordering van deze deeltermijnen wordt via automatische incasso geïnd op de vooraf overeengekomen termijndatum. De eerste termijn dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan De Tientjesacademie in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1. Het auteursrecht op de door De Tientjesacademie uitgegeven brochures, manuals, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen "materialen", berust bij De Tientjesacademie, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Onder vermelding van naam en logo van De Tientjesacademie mogen de gegevens uit de materialen gedeeld en verspreid worden.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van De Tientjesacademie berust uitsluitend bij De Tientjesacademie.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande opleidingsdagen te allen tijde door te laten gaan. Bij onvoorziene omstandigheden zal opdrachtnemer (indien mogelijk) zorgdragen voor een vervangend opleidingsdeel.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1. De Tientjesacademie spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

7.3. De Tientjesacademie is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.

7.4. Alle schade door de deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

7.5. De deelnemer is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

7.6. De Tientjesacademie gaat in haar selectie uit van cursisten welke in staat zijn tot zelfreflectie. Het volgen van de opleidingen is geheel op eigen risico van de deelnemer. Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door inzichten opgedaan naar aanleiding van de opleiding vallen buiten de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut.

7.7. Het is mogelijk dat De Tientjesacademie op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.8. Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen de opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

7.9. De Tientjesacademie is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.10. Aan de inhoud van brochures, websites en manuals van De Tientjesacademie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

8.2. De Tientjesacademie kent een Ethische Commissie die toeziet op het naleven van in de ethische code geformuleerde uitgangspunten door de deelnemers aan de ethische code: medewerkers, trainers, mentoren, cursisten en gecertificeerden. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten worden conform de Klachtenprocedure van De Tientjesacademie afgehandeld en zullen door een Klachtencommissie worden getoetst aan de Ethische Code van De Tientjesacademie.

Aanvullende gegevens